top of page
Sök
  • Skribentens bildMolly's Money

3 av mina stora misstag med pengar & vad jag har lärt mig från dem

(English version below)

Photo by Danil Sorokin on Unsplash
Photo by Danil Sorokin on Unsplash

Det här är 3 exempel på ekonomiska misstag som jag gjorde när jag var i 20-30 års åldern.


1. Sparade ihop under några månader..för att sedan spendera hela beloppet


Jag har alltid varit ganska bra på att spara och lägga undan pengar. Det jag däremot inte märkte förrän långt senare, var att jag också var väldigt bra på att spendera den där summan jag sparat upp.


När jag tittar tillbaka så ser jag hur jag använde mina besparingar till olika saker som kurser, resor mm. En del köp var bra med tanke på att de lärde mig något men många saker var också bara ren konsumtion.


Problemet här var att jag inte skilde mellan mina olika besparingar utan allt var i en enda stor hög. När något frestande dykte upp så använde jag mina besparingar till detta eftersom jag inte hade några långsiktiga planer för mina pengar. Jag var också inte tålmodig eftersom jag inte sparade mot ett specifikt mål. Det fick jag chans att öva mig på ett par år senare.2. Köpte en ny vespa på avbetalning


Detta var ett stort misstag inte bara på ett ekonomiskt plan. Det var dessutom väldigt farligt då jag körde omkring i Barcelona med en vespa med ganska stor motor och helt oerfaren kom ut på ganska stora, trafikerade väger. Får rysningar fortfarande när jag tänker på det!


Så jag har vid tillfället nästan inga besparingar men vill ändå köpa en vespa. Alla runtomkring mig tar lån för all form av konsumtion, så jag tänker att det är normalt och ok. Jag tar ett lån som motsvarar en månadslön (ganska lågt i Spanien) och köper en ny, fin vespa.


Jag kör på den minimalt lite (för att inte vara med om en olycka) och ett par månader senare så måste jag sälja den snabbt eftersom jag ska flytta från Spanien till Schweiz. Jag får sälja den till ett riktigt dåligt pris samt betala tillbaka lånet som är nästan lika stort som när jag tog ut det.


Summa kardemumma, sämsta köpet på alla sätt. Tur bara att det var i liten skala och inte ett hus eller liknande som kunde haft större konsekvenser.


Lärdomar: aldrig köpa konsumtionsvaror med lån, aldrig köpa nytt (som tappar värde snabbt), aldrig vara stressad att sälja inom en viss tidsram och framför allt - inte riskera livet!3. Betalade halva lönen på hyra


Det tredje misstaget jag har gjort är att göra saker bara för att jag trodde att det är något "man bör" göra i en viss ålder, med ett visst jobb mm. I detta fall handlar det om att jag nyss har fått jobb efter studier och praktik plats. Jag får min första riktiga lön och nu får jag iden om att jag ska ha en egen lägenhet.


Jag bor då vid tidpunkten i Barcelona och lägenheter är otroligt dyra i förhållande till lönerna i staden. Jag jobbade på en bank och hade en helt ok ingångslön för mitt jobb. Jag letade och letade lägenheter och såg den ena värre än den andra.


Till slut så hittar jag en lägenhet som de flesta bara drömmer om i Barcelona. Jag har otrolig tur eftersom jag ser annonsen på motsvarigheten till blocket och ringer direkt. Jag var den första personen som ringde och hyresvärden tyckte jag verkade ordningssam så jag fick den. Den är i ganska dåligt skick men med lite färg och fixande så blir den väldigt fin och har en mycket bra address.


Det är en fantastisk lägenhet och ett drömläge men det har också ett pris. Jag betalar ca 550 EUR i månaden för lägenheten. Detta skulle lätt kunna vara 750 EUR i månaden om det inte var för att hyresvärden inte är intresserad av att ta ut någon större vinst. Problemet i det hela är att det är ungefär 50% av min netto lön.


Jag hade fortfarande inte organiserat upp min ekonomi men även om jag hade gjort det så skulle det ha blivit svårt. Med mat, försäkringar, nöjen mm. och alla andra kostnader så gick jag i princip plus minus 0 varje månad. Jag spenderade med andra ord hela min lön varje månad. Det fanns inte mycket över att spara och investera.


Det var en fantastisk tid och fina minnen men den ekonomiska lärdomen är att lyssna på sig själv och våga vara annorlunda och hålla nere fasta kostnader för att spara och investera. Nu betalar jag en väldigt liten del av min lön på boende kostnader (på en mindre "fin" adress) men är lycklig ändå!


Tack för att du läser. Jag postar varje vecko dag på instagram - följ mig där!


--- English version ---
3 of my big mistakes with money & what I've learned from them


These are 3 examples of financial mistakes I made when I was around 20-30 years old.


1. Save up for a few months..and then spend the entire amount


I've always been pretty good at saving and setting aside money. What I did not notice until much later, however, was that I was also very good at spending that sum I had saved up.


When I look back, I see how I used my savings for different things like courses, trips, etc. Some purchases were good given that they taught me something, but many things were also just pure consumption.


The problem was that I did not distinguish between my different kind of savings, everything was in one big pile of money. When something tempting came up, I used all my savings to buy it because I had no long-term plans for my money. I also wasn't patient because I didn't save for a specific goal. I got the chance to practice that a couple of years later.2. Buying a new scooter on credit


This was a big mistake not just from a financial perspective. It was also very dangerous when I was driving around Barcelona with a scooter with quite a large engine and very inexperienced drove on quite large, busy roads. I still get shivers when I think about it!


So I have almost no savings at that point but I still want to buy a scooter. A lot of people around me takes out a credit for these kinds of consumption, so I think it's normal and nothing to worry about. I take a credit that corresponds to one month of salary and buy a new, beautiful scooter.


I drive as little as I can (to not be involved in an accident) and a couple of months later I have to sell it quickly because I'm moving from Spain to Switzerland. I sell it at a really low price and then I pay back the loan which is almost at the same amount as when I took it out.


It was to say the least, the worst purchase in every way. Fortunately, it was on a small scale and wasn't a house or similar that could have had major consequences.


Lessons learned: never buy consumer goods with credit, never buy new (which loses value quickly), never be rushed to sell within a certain time frame and above all - don't risk your life!3. Paying half the salary on rent


The third mistake I've made is to do things just because I thought it was something "one should" do at a certain age, with a certain job, etc. In this case it was about the fact that I had just gotten a job after my studies and internship. I had started to receive my first salary and I had gotten the idea that I should have my own apartment.


I lived in Barcelona at the time and apartments are incredibly expensive in relation to the wages in the city. I worked at a bank and had a decent starting salary for my job. I searched and searched for apartments and saw all sorts of places (quite an experience!).


Finally, I found an apartment that a lot people only dream of in Barcelona. I was incredibly lucky because I saw the ad the minute it got published and called immediately. I was the first person to call and the landlord thought I seemed orderly so I got it. It was in pretty poor condition but with a little color and fixes it became very nice and had a very good address.


So it's a fantastic apartment with a dream location but it also comes with a price. I pay about 550 EUR a month for the apartment. This could easily have been 750 EUR a month if it wasn't for the landlord, who wasn't interested in making a big profit. The problem as a whole was that it was about 50% of my net salary.


I still had not organized my finances but even if I had done so it would have been difficult. With food, insurance, entertainment etc. and all other living costs I basically had nothing left from my take home pay at the end of the month. There was not much left to save and invest.


It was an amazing time and lovely memories, but the financial lesson is to listen to yourself and dare to be different and keep fixed costs low to be able to save and invest. Now I pay a very small part of my salary on housing costs (in a lot less fancy location) but I'm equally happy!


Thanks for reading. I post every weekday on Instagram - Follow me there!110 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentários


bottom of page